Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

   Община Сунгурларе

   съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Еднофамилна жилищна сграда“

   с инвеститор : Таня Димитрова Изетова

   Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ IX-192, кв36 по ПУП на с.Черница, общ. Сунгурларе“

   В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

   ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

   Кмет на Община Сунгурларе

   Дата:04.01.2019г.