Обяви

СЪОБЩЕНИЕ  

   Община Сунгурларе съобщава, че в «Държавен вестник» бр.3 от 08.01.2019г. е обнародвано Решение №392 от 29 ноември 2018г. на Общински съвет Сунгурларе, с което същият е одобрил проекта за изменение ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и изработения ПЗ (план за застрояване) на стопански двор ПИ (поземлен имот) 501.1 по кадастралния план на с. Лозарево, квартали 1 и 3 по регулационния план на с. Лозарево, община Сунгурларе, обл. Бургас и квартал 55 (нов).

Проектът се намира в сградата на общинска администрация, дейност „УТ” ет.2 стая 3. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30- дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” (до 08.02.2019г. включително) чрез Община Сунгурларе пред Административен съд – Бургас.