Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„ Ремонт на площад в с. Прилеп, общ.Сунгурларе“

 

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ I, кв.19 по плана на с. Прилеп, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:02.01.2019г.