Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Преустройство на базова станция БS3506 за глас и/или данни на „БТК“ЕАД“

с инвеститор : „БТК“ЕАД

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ I-797, кв.69 по ПУП на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе“

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

Дата:21.11.2018г.