Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

   Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение: “Стадион и спортна зала (съблекални)  към  него  в  гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе“

   Настоящото инвестиционно предложение включва подмяна на съществуващата настилка на футболния терен и лекоатлетическата писта, подмяна на дренажната система, направа на нова поливна система, ремонт  на седящите  места на съществуващите трибуни и оформяне на нова сграда за съблекални и обслужващи помещения към стадиона. Целта на проекта е да се създаде благоприятна жизнена среда чрез подобряване достъпността и нивото на спортно - възпитателните услуги и културните мероприятия за жителите и гостите на гр. Сунгурларе  и  Общината.

   Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ-1, кв.17А по ПУП на гр. Сунгурларе

   В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

Дата:12.11.2018г.