Обяви

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

на изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстървови риби с капацитет до 20 000кг/год, с независимо ел. захранване - фотоволтаична централа с капацитет до 30 kw изградена на конструкция върху отрасните и угоителни басейни на рибовъдното стопанство