Обяви

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на тери-торията) Община Сунгурларе, обл.Бургас обявява, че Общински съвет Сунгурларе е издал Решение №15.4/19.08.2016г. с което е разрешил:

„МП ЛЕНД” ЕООД гр.Котел да възложи изработване на ПУП -ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ №283001 в землището на с.Садово, община Сунгурларе, обл.Бургас - без промяна предназначението на поземления имот.

За справки и информация GSM 0878682081 - Д. Маринчева гл. спе-циалист „УТ” (устройство на територията).