Обяви

ИЗТИЧАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ

 

Община Сунгурларе напомня, че :

  1. На 31 октомври 2018 г. изтича срокът, в който се плаща втора и последна вноска за данък върху превозните средства за 2018 година.
  2. На 31 октомври 2018 г. изтича срокът, в който се плаща втора и последна вноска за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци  за 2018 година.
  3. На 31 октомври 2018 г. изтича срокът, в който се плаща четвърта и последна вноска за патентен данък за 2018 година.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

касово - в касата на  “Местни данъци и такси” към Община Сунгурларе на адрес: ул. “Георги Димитров” №2 с работно време от 8:30 до 16:30 часа с клиенти;
-в касите на Easy Pay в цялата страна;
-в касите на “Български пощи” ЕАД в цялата страна;

безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
IBAN сметка  - BG89UNCR70008421757106
BIC банков код - UNCRBGSF
Банка -  Уникредит Булбанк, офис Сунгурларе

по електронен път - за регистрирани клиенти в ePay.bg
код за вид плащане - патентен данък                                - 44 14 00
код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти      - 44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци                 - 44 24 00
код за вид плащане - данък върху превозните средства     - 44 23 00

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс

Справки за задълженията могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община Сунгурларе, на адрес ул. “Георги Димитров” № 2 и на интернет страницата на общината с адрес: www.sungurlare.org.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/.