Обяви

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на тери-торията) Община Сунгурларе, обл.Бургас обявява, че Общински съвет Сунгурларе е издал Решение №15.20/19.08.2016г. с което е разрешил:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с.Лозарево, община Сунгурларе, обл.Бургас да възложи изработване на ПУП -ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ №000194 в местността „МЕРАТА”, землище на с.Вълчин, община Сунгурларе - без промяна предназначението на поземления имот.

За справки и информация GSM 0878682081 - Д. Маринчева гл. спе-циалист „УТ” (устройство на територията).