Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 Община Сунгурларе

 

 съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

„Преустройство на Приемо-предавателна станция №BS3729А ТВРС“ в ПИ№160017, землище с. Камчия, общ. Сунгурларе

 

с инвеститор : „БТК“ЕАД

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ№160017, землище с. Камчия, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

 ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:18.10.2018г.