Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда с цел разкриване на медицински център“ в УПИ IV, кв.7 по плана на с.Камчия, община Сунгурларе“

с инвеститор : Медицински център „Санимед“ ООД, гр. Несебър, ж.к. Слънчев бряг

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ IV, кв.7 по плана на с. Камчия, община Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 Дата:05.10.2018г.