Обяви

 

 

Съобщение за публично обявление

            На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди(ДВ бр.88/2000г.)

            Общинска администрация - Сунгурларе информира жителите на общината относно постъпил Проект за СОЗ(санитарно охранителни зони) около язовир Камчия“ за питейно-битово водоснабдяване на населените места на общините Бургас, Айтос, Сунгурларе, Карнобат, Поморие, Руен, Созопол.

            Материалите по проекта са на разположение  в сградата на Община Сунгурларе, гр. Сунгурларе, ул.“Г.Димитров“№10, етаж 2, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Заинтересованите лица, чийто имоти попадат в границите на СОЗ с предвидените ограничения, могат да представят своите писмени становища и възражения на адрес гр. Сунгурларе, ул.“Г.Димитров“№10  Община Сунгурларе, в срок  един месец от датата на публикуване на настоящото съобщение .

 

Дата:08.10.2018г.                                                       Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

                                                                                  Кмет на Община Сунгурларе