Обяви

О Б Я В А

за обществеността

 

Уведомяваме Ви, че

Община Сунгурларе,  гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” №2,

представлявана от Васил Панделиев Панделиев - кмет

тел. за контакти0892237600

Булстат: 000057250

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

  1 .Резюме на предложението

Проект :  “ Прилагане на мерки за превенция от пожари в общинските гори”,

 

 е ново инвестиционно предложение.

Настоящият проект има за цел да изгради система от съоръжения и оборудване за превантивни дейности срещу пожари в манастирските горски територии, определени с висок риск от горски пожари. Превантивните дейности кореспондират с общинския план за развитие като приоритетни и ще позволят ефективни действия за превенция и борба с горските пожари. Предвидени за изграждане са 1 брой лесокултурна преграда, 1 брой противопожарна просека и 1 брой минерализована ивица, 9 броя изкуствени водоизточници. По този начин ще се постигне ранно откриване на възникнали огнища на пожар и бързото предвижване на сили и средства за гасене. Водоизточниците ще бъдат изградени от бетони корита с проектна вместимост 96 куб м. (2 батерии по 48 куб метра всяка), на средна дълбочина 1,5 м. от горния почвен слой. Проектирането на обектите е съобразено с наредбите за строителство в горските територии (Наредба №39 от 10.04.2006 г. и Наредба № 6 от 5.02.2004 г.) 

 

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

 

 1. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение

Противопожарни мерки:  

 • лесокултурна преграда с дължина до 7000 метра и ширина 6 метра, попадаща в отдели 72, 75,76,85,83,140,141,100,143,159, съгласно карта №3 и 4 в ЛУП и изискванията на Приложение № 39 към чл. 134, ал. 2 на Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.
 • противопожарни просеки с дължина до 5000 метра с ширина от 3 до 5 метра, през отдели 1290,1260,1255,1254,1253,1332 съгласно карта № 1 и 4. в ЛУП;
 • минерализирани ивици с дължина до 10000 метра и ширина до 3 метра, попадащи в отдели 141, 142 ,143, 100, 101, 267, 266, 257, 86, 87, 94, 1277, 1276, 1275, 1273, 1272, съгласно картния материал от ЛУП и и изискванията на Приложение № 39 към чл. 134, ал. 2 на Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

Водоизточници:

 1. Имот № 000912, координати 26.70467; 42.84539, в землището на с. Везенково, обектът ще се водоснабдява еднократно, чрез автоцистерни, които ще се пълнят от противопожарен хидрант от с. Везенково;
 2. Имот № 550012, координати 27.02238; 42.88271 , в землището на с. Съединение, обектът ще се водоснабдява еднократно, чрез автоцистерни, които ще се пълнят от противопожарен хидрант от с. Съединение;
 3. Имот № 000046, координати 26.63907; 42.81505, в землището на с. Дъбовица, обектът ще се водоснабдява еднократно, чрез автоцистерни, които ще се пълнят от противопожарен хидрант от с. Дъбовица;
 4. Имот № 000136, координати 26.80936; 42.89911, в землището на с. Каменско, обектът ще се водоснабдява еднократно, чрез автоцистерни, които ще се пълнят от противопожарен хидрант от с. Каменско;
 5. Имот № 137001, с координати 26.67432; 42.87057, в землището на с. Везенково, обектът ще се водоснабдява еднократно, чрез автоцистерни, които ще се пълнят от противопожарен хидрант от с. Везенково;
 6. Имот № 051001, с координати 26.98019; 42.83020, в землището на с. Ведрово, обектът ще се водоснабдява еднократно, чрез автоцистерни, които ще се пълнят от противопожарен хидрант от с. Ведрово;
 7. Имот № 143001, координати 26.68456; 42.83760, в землището на с. Везенково, обектът ще се водоснабдява еднократно, чрез автоцистерни, които ще се пълнят от противопожарен хидрант от с. Везенково;
 8. Имот № 000244, с координати 26.76803; 42.72471, в землището на с. Грозден, обектът ще се водоснабдява еднократно, чрез автоцистерни, които ще се пълнят от противопожарен хидрант от с. Грозден;
 9. Имот № 000003, с координати 26.70688; 42.81711, в землището на с. Бероново, обектът ще се водоснабдява еднократно, чрез автоцистерни, които ще се пълнят от противопожарен хидрант от с. Бероново;

 

 

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и

                 експлоатацията(водоползване);

 

По време на строителство ще се използват подръчен дървесен материал, бетон, арматурни елементи, чакъл.

                

 5.Отпадъци, които се очаква да се генерират;

                  Издънкова растителност и паднала дървесина.                 

                  

                                                                                                                                      

 

Уведомител:

ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на община Сунгурларе

 

 

 

 

      Дата: 02.10.2018 г.