Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение

 

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на нов кабел 1 кv от ТП „Манолич до ново електромерно табло табло с разпределителна част, монтирано пред УПИ II, кв.34, с. Манолич, общ. Сунгурларе“

с инвеститор : „Електроразпределение Юг“ЕАД

 

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ II, кв.34,

с. Манолич, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

Дата:19.09.2018г.