Обяви

Съобщение за инвестиционно предложение

 

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 „Изграждане на едноетажна жилищна сграда“

 с инвеститор : Гюйсюм Осман Ахмед

 Местоположение на инвестиционното предложение: кв.Морава, УПИ V-162, кв.5  с. Съединение, общ. Сунгурларе

 В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:19.09.2018г.