Обяви

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Сунгурларе на основание чл.128, ал.1 и 10 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 72 от 31.08.2018г. е обнародвано обявление на Община Сунгурларе за преработка на изготвения проект за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) и изработения ПЗ (план за застрояване) на стопански двор ПИ (поземлен имот) 501.1 по кадастралния план на с.Лозарево, квартали 1 и 3 по регулационния план на с.Лозарево и квартал 55 (нов), като се създават нови улици: с о.т. (осови точки) 200-201-202-203-205, с о.т. 203-204, с о.т. 2-206-207-208-209-210, с о.т. 3-211, с о.т. 209-211-212-214, с о.т. 212-213 и с о.т. 214-215; в квартал 1 се обособяват самостоятелни УПИ (урегулирани поземлени имоти): І-за жилищно строителство, ІІ-за жилищно строителство, ІІІ-за контролно-диагностичен пункт за автомобили и ІV-за складова и производствена дейност; в квартал 3 се обособяват самостоятелни УПИ: І-за жилищно строителство, ІІ-за жилищно строителство, ІІІ-за жилищно строителство, ІV-за жилищно строителство, V-за жилищно строителство, VІ-за жилищно строителство, VІІ-за жилищно строителство, VІІІ-за жилищно строителство, ІХ-за озеленяване, Х-за стопански двор, ХІ-за бензиностанция, ХІІ-за складова и производствена дейност, ХІІІ-за складова и произвоствена дейност, ХІV-за складова и производствена дейност, ХV-за озеленяване, ХVІ-за стопански двор, ХVІІ-за складова и производствена дейност, ХVІІІ-за складова и производствена дейност, ХІХ-за складова и производствена дейност и ХХ-за складова и производствена дейност; в новосъздадения квартал 55 се обособяват УПИ: І-за складова и производствена дейност, ІІ-за складова и производствена дейност и ІІІ-за озеленяване с предвиденото свободно и свързано застрояване в новообразуваните УПИ, при запазване на съществуващите сгради като елемент на основно застрояване. Проектът се намира в сградата на общинска администрация, дейност „УТ”, ет.2, стая 3. В срок до 30.09.2018г. заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.