Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 Община Сунгурларе

 съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 „Строителство на двуетажна жилищна сграда в УПИ XV-16, кв.20  гр. Сунгурларе“

 с инвеститор : Георги Здравков Кръстев

 Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ XV-16, кв.20  гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе

 В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:29.08.2018г.