Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  „Подмяна на стълбове и проводници на съществуваща въздушна линия 1Kv, ТП „Сунгурларе 5“, изв. 1, от стълб 9-5 до стълб- нов пред УПИ XXVI, кв.2. Монтаж на ново електромерно табло (ЕТ) на стълб - нов пред УПИ XXVI, кв.2 в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, обл. Бургас“

 

с инвеститор : „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

 

Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

 ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:28.08.2018г.