Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 „Разкъсване на съществуващ кабел ниско напрежение. Нов кабелен разпределителен шкаф и ново електромерно табло, монтирани пред УПИ VII-944, кв.100. Кабел 1 Kv от нов КРШ до съществуващо електромерно табло; Кабел 1 Kv от нов КРШ до ново електромерно табло в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, обл.Бургас“

 

с инвеститор : „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

 

Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Сунгурларе

 В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:28.08.2018г.