Обяви

Съобщение

 На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

  „Водовземане от язовир – ПИ №000187 в землище гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе; изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения в ПИ №087024; 087025; 089199; 089200; 093004; 093005; 093006; 093007; 093008; м093011; 093012; 093013 в землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе; подмяна на съществуващо капково напояване с ново в ПИ №087010; 087012; 087013; 087020; 087021; 087210; 087211; 089090; 089092; 089094; 089210; 091026; 091027; 091028; 091029; 091030; 092036; 092037; 092038; 094056; 094059 землище гр. Сунгурларе, изграждане на нови лозови насаждения с ново капково напояване в ПИ№644012; 644019; 644020; 644013; 644016, землище гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе“

 с възложител: „Агровин“ООД

 Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

 

Дата :27.08.2018г.

                                                         Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

                                                          Кмет на Община Сунгурларе