Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

 „Проектиране и изпълнение на водопроводно отклонение за имот с номер №000248 в землището на с. Вълчин, общ. Сунгурларе“

 

с инвеститор : „ЛОКАЛ АСТС МЕНИДЕЖМЪНТ ЕНД РИСОРСИС“ ООД

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПП №000248 в землището на с. Вълчин, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

 ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 Дата:24.08.2018г.