Обяви

Съобщение

 

 На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

 Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „ВиК - Бургас“ ЕАД, гр. Бургас“

с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Информацията по Приложение 2 към Наредбата за гореописаното инвестиционно предложение е и на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров”№10,етаж 2 гр.Сунгурларе.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

Дата :14.08.2018г.

                                                         Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

                                                          Кмет на Община Сунгурларе

 

Приложение 1 - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС