Обяви

Уважаеми съграждани,

           Ръководството на Община Сунгурларе, в знак на загриженост за Вашите интереси като собственици и ползватели на имоти / вилни, селски и други/ на територията на общината Ви напомня, че съгласно чл. 99 от ЗГР (В сила от 1.01.2000 г.):

           Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.

           Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината, района, кметството или населеното място, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината, района, кметството или населеното място по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни "Население".

           Ако до момента не сте спазили изискването на закона, Ви призоваваме в най-кратки срокове да заявите адресна регистрация по настоящ адрес пред съответните длъжностни лица по населени места в общината.

           Гражданите, регистрирали се по настоящ адрес на територията на Община Сунгурларе ще могат да ползват всички социални услуги, помощи и  програми за заетост, предлагани от общината и такивa, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“, Бюро по труда и Домашен социален патронаж.

           Гражданите ще получават пълно административно съдействие от страна на общината по всички заявени от тях услуги, както по въпросите на благоустрояването и инфраструктурата, засягащи имотите им.

           Ръководството на общината е уверено, че гражданите ще изпълнят законовото си задължение за адресна регистрация и съвместно ще работим за подобряване на условията за живеене в Община Сунгурларе.

         За повече информация се обръщайте към кметовете и кметските наместници, специалистите в кметствата, както и към служителите по Административно-правно обслужване на населението и Гражданска регистрация в Община Сунгурларе.