Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

 „Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда и сграда от допълващото застрояване в УПИ XVI, кв.18 по плана на с. Лозарево“

 

с инвеститор : Нанка Ангелова Цигуларова

 

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ XVI, кв.18 по плана на с. Лозарево

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:23.07.2018г.