Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

 „Преустройство и реконструкция на съществуваща административна сграда в магазин за хранителни и промишлени стоки в УПИ VII, кв.23 по плана на с .Вълчин“

 

с инвеститор : Бедри Мехмедалиев Кавалджиев

 

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ VII, кв.23 по плана на с. Вълчин

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:25.07.2018г.