Обяви

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 23

  от 17.07.2018г.

 

На основание чл.124б., ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на тери-торията) Община Сунгурларе, обл.Бургас обявява, че Общински съвет Сунгурларе е издал Решение №346/28.06.2018г. с което е разрешил:  

„Булгартрансгаз” ЕАД гр.София да възложи изработване на ПУП - ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за ПИ №034048, местност „Градището” в землището на с.Лозарево, община Сунгурларе, обл.Бургас с цел промяна на предназначението на земеделската земя и учредяване на сервитут за изграждане на обект: „Пускова камера за газопроводно отклонение „Бургас”.

 

         За справки и информация GSM 0878682081 - Д. Маринчева гл. спе-циалист „УТ” (устройство на територията).