Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

„Водопроводно отклонение за водоснабдяване на УПИ XV- за стопански дейности, кв.106, по плана на гр. Сунгурларе , общ. Сунгурларе“

 

с инвеститор : „ВЙНС 78“ ЕООД

 

Местоположение на инвестиционното предложение: поземлен имот с идентификатор : УПИ XV- за стопански дейности, кв.106, по плана на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:22.06.2018г.