Обяви

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 22

от 22.06.2018г.

 

На основание чл. 124б., ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) Община Сунгурларе, обл. Бургас обявява, че Общински съвет Сунгурларе е издал Решение №324/30.05.2018г., с което е разрешил:  

„Лес – транс - строй” ЕООД гр. Сърница да възложи изработване на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПИ №000216 и ПИ №000217, в землището на с. Лозарево, община Сунгурларе, обл. Бургас с цел обединяването им в един поземлен имот и промяна на предназначението им за изграждане на обект: „Бензиностанция, газстанция, автомивка, канал за смяна на масла, маркет и мотел със заведение за хранене”.

 

За справки и информация: GSM 0878682081 - Д. Маринчева, гл. специалист „УТ” (устройство на територията).