Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

„Проект на ПУП – РУП за УПИ  II 242  III 241 ,кв.26 по плана на с.Прилеп, общ.Сунгурларе

 

с инвеститор : Еширеф Хасан Мустафа и Назифе Мехмед Мустафа

 

Местоположение на инвестиционното предложение: поземлен имот с идентификатор : УПИ  II 242  III 241 ,кв.26 по плана на с.Прилеп, общ.Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:20.06.2018г.