Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

Изграждане на строеж :“Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ЕАД BS3791 В““

 

с инвеститор : „БТК“ЕАД

 

Местоположение на инвестиционното предложение: поземлен имот с идентификатор : 47096.501.217.5 по КК и КР на село Манолич, община Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:08.06.2018г.