Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

Проектиране на едноетажна жилищна сграда със ЗП<60 кв.м. в УПИ VI-общ., кв.28а по ПУП на гр. Сунгурларе“

с инвеститор : Албена Асенова Памукова

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ VI-общ., кв.28а по ПУП на гр. Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

Дата:04.06.2018г.