Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

Дребно земеделие - растениевъдство“

 

с инвеститор : Георги Радоев Николов

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ№041005; ПИ№041006; ПИ№036006; ПИ№036007; ПИ№036008; ПИ№036009; ПИ№036010 и ПИ№036011, землище с. Дъбовица, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:23.05.2018г.