Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

Изграждане на фотоволтаична централа 30 kWp в УПИ IX, кв.35 по ПУП на с. Прилеп, общ. Сунгурларе“

 

с инвеститор : „Еко фууд продъкшън“ ЕООД

 

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ IX, кв.35 по ПУП на с. Прилеп, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:18.05.2018г.