Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

Преустройство  и разширяване на съществуващ магазин за хранителни стоки в УПИ I, кв. 28 по плана на с. Лозарево, общ. Сунгурларе“

с инвеститор: Марчо Ненков Паунов

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ I, кв. 28 по плана на с. Лозарево

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул. ”Г. Димитров" № 2.

 

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:26.04.2018г.