Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 Въздушна линия 1 kV от съществуващ стълб 17, изб.1, ТП 2 и монтаж на ново електромерно табло (ЕТ) на пилон – нов пред УПИ XII – 408, кв.22, гр. Сунгурларе, обл. Бургас“

 с инвеститор : „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД КЕЦ Карнобат

 Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

 Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:26.04.2018г.