Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  • Ползване на повърхностни води от язовир Кайка дере с обща площ 31,772 дка, разположен в землището на гр. Сунгурларе с ЕКАТЕ 70247, имот №000187 за поливане чрез капково напояване на лозови насаждения;
  • Изграждане на капково напояване на съществуващи лозови насаждения с обща площ 9,9415 ха, разположени в масив 0087, имоти 024, 025, масив 0089, имоти 199, 200 и масив 0093, имоти 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012 и  013 находящи се в землището на гр. Сунгурларе, с ЕКАТЕ 70247;
  • Подмяна на съществуващо капково напояване с ново напояване с обща площ 12,9286 ха, в масив 0087, имоти 010, 012, 013, 020, 021, 210, 211, масив 0089, имоти 090, 092, 094, 210, масив 0091, имоти 026, 027, 028, 029, 030, масив 0092, имоти 036, 037, 038, масив 0094, имоти 056 и 059 в землището на гр. Сунгурларе с ЕКАТЕ 70247;
  • Изграждане на нови лозови масиви с ново капково напояване с обща площ 1,097 ха в масив 644, имот 012, 019, 020, 013, 016 в землището на гр. Сунгурларе с ЕКАТЕ 70247“

 с инвеститор : „АГРОВИН“ ООД

 Местоположение на инвестиционното предложение: землище гр. Сунгурларе

 В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

ИНЖ.ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:20.04.2018г.