Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

Построяване на двуетажна жилищна сграда в УПИ X-112, кв.17 по ПУП на с. Съединение, кв. Морава, общ. Сунгурларе

 

с инвеститор : Зюлхан Исмаил Селим

 

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ X-112, кв.17 по ПУП на с. Съединение, кв. Морава, общ. Сунгурларе

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА

За Кмет на Община Сунгурларе

Съгласно Заповед №191/23.03.2018г.

 

Дата:12.04.2018г.