Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„Доставка на специализирано оборудване за изпълнение на мерк за поддържане/възстановяване/консервация на еко- системите в защитени зони по Натура 2000 в изпълнение на проектно предложение с наименование „Съвместни мерки за опазване на природата““ по програма ИНТЕРРЕГ-  ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020,по приоритетна ос 1  “Околна среда“, специфична цел 1.2.“Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничната зона.

 Местоположение на инвестиционното предложение:

 Землище с. Бероново – ПИ№000169(отдел:64“х“, 64“ц“, 64“ч“);

  • Землище с. Везенково – ПИ№142001(отдел: 65“е“, 65“ж“, 65“з“, 65“и“, 65“к“), ПИ№146001(отдел:255“б“, 255“в“, 255“з“), ПИ№143001(отдел: 68“д“, 68“и“, 68“к“);
  • Землище с. Велислав – ПИ№078006(отдел:309“е“), ПИ№078005(отдел:309“г“), ПИ№078003(отдел:309“д“).

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА

За Кмет на Община Сунгурларе

съгласно Заповед №191/23.03.2018г.

 

 

Дата:28.03.2018г.