Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„Ремонт на   сцена в Лесопарк „Ичмята“, озеленяване и облагородяване на околното пространство, поземлен имот №773004, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе и изграждане на екопътека с начало сцената на лесопарк „Ичмята“ и край природна забележителност „Пробитият камък“, горски фонд – ПИ№000198.“ по програма ИНТЕРРЕГ-  ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020,по приоритетна ос 2  “Устойчив туризъм“, специфична цел 2.1“Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по добро използване на природното, културното и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура”, с проектно предложение:

 Местоположение на инвестиционното предложение:

 Лесопарк „Ичмята“- поземлен имот № 773004, землище на гр. Сунгурларе, Природна Забележителност „Пробития камък“( защитена с Заповед No.4051 от 29.12.1973 г., бр. 29/1974 на Държавен вестник) - горски фонд, отдел 255 а, землище на с .Бероново, общ. Сунгурларе, екопътека „Пробития камък“ПИ№000198 – държавна собственост

горски отдели общинска собственост – 269 л, 269и, 269з, 269д, 270д, 270е, 270б, 270-1, 271-2, 272-1, 272-4, 249ж, 249и, 249к, 249-7, 250-1, 248-1, 248-2, 251-1, 242-3, 242-2,241-1, ПИ №000198, ПИ№000313, ПИ№135009  общинска собственост .   Землище с.Славянци, гр.Сунгурларе и с.Бероново.

 В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:20.03.2018г.