Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Термоизолация на метални резервоари за вино във винарска изба Славянци, землище с. Славянци и в цех Сунгурларе, землище гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе “

с инвеститор : „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“АД

Местоположение на инвестиционното предложение: винарска изба Славянци, землище с.Славянци и в цех Сунгурларе, землище гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе
 
Дата:28.03.2018г