Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

 

Община Сунгурларе

 съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 „Фабрика за производство на пелети от дървена биомаса “

 с инвеститор : „Вангелис“ ЕООД

 Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ XII, кв.28 по плана на с. Вълчин, общ. Сунгурларе“

 В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

Кмет на Община Сунгурларе

 

Дата:27.03.2018г