Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Регионално прединвестиционно проучване(РПИП) за обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕАД гр. Бургас“ “

с инвеститор : Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Местоположение на инвестиционното предложение: област Бургас

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе

 
Дата:07.03.2018г