Обяви

Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Преустройство на съществуваща сграда в магазин за хранителни стоки “

с инвеститор : Мариана Любомирова Тодорова

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ II- 467, кв.3 по ПУП на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе