Обяви

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Сунгурларе съобщава на жителите на общината за своето инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Сунгурларе“ Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Сунгурларе, с. Манолич, с. Климаш, с. Чубра, с. Грозден, с. Лозарево, с. Славянци, с. Прилеп, с. Везенково и с. Бероново В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2. Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ Кмет на Община Сунгурларе