Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на казан за изваряване на ракия в УПИ VI-7, кв.2 по ПУП на с. Босилково, община Сунгурларе “

с инвеститор : Ивайло Христов Плахов

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ VI-7, кв.2 по ПУП на с. Босилково, община Сунгурларе

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе