Обяви

На вниманието на всички заинтересовани лица!

Във връзка с изпълнението на Проект №CCI:2014TCISСВ005-1-162 по програма за трансгранично сътрудничество Interreg-IPAСВС, България-Турци я2014-2020, Община Сунгурларе заявява нуждата от „Анализ на риска от опасности от пожар в общините Сунгурларе и Юскюп и най-добри практики в противопожарната дейност" и предстоящото сключване на „Директен договор" по смисъла на стойностните прагове за услуга по ЗОП, предоставяме възможност на заинтересованите лица да подадат своето ценово предложение.
Ценовото предложение трябва да включва цена за: анализ на риска от опасности от пожар в общините Сунгурларе и Юскюп и най-добри практики в противопожарната дейност.
1. Предложенията на участниците ще бъдат оценявани по критерий „Най-ниска цена".
2. Осигуреният финансов ресурс за изпълнение на поръчката е до 9779,00 лв. без ДДС.
3. Предложения/Оферти ще се приемат до 28.02.2018г., 17:00 часа на адрес: гр.Сунгурларе-8470,ул. „Г.Димитров" № 10- Зам.Кмет X.Георгиева.
Приложение към настоящето съобщение – прикрепен файл – Ценово предложение.

Техническо задание
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ