Обяви

Община Сунгурларе

 съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на капково напояване в засаден лозов масив №320 с обща площ 507,779 дка, находящи се в землището на с. Лозица, община Сунгурларе, чрез водовземане от язовир №000149 находящ се в две землища, с площ 36,467 дка в землище с. Грозден, община Сунгурларе и №000103 с площ 40,361 дка в землище на с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас“

с инвеститор : ЕТ „Биоплант – Николай Трифонов“

Местоположение на инвестиционното предложение: лозов масив №320, землище на с. Лозица, община Сунгурларе, област Бургас.

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе