Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на капково напояване в засадени лозови масиви с №108, 113, 116, 117, 119, 155, 157, 158 с обща площ 1705, 500 дка, находящи се в землището на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, бивше землище на с. Балабанчево чрез водовземане от язовир с кад.№000481 по КВС нас.Скала, община Сунгурларе “

с инвеститор : ЕТ „Агрокомерс – Жозеф Фегали“

Местоположение на инвестиционното предложение: лозови масиви с №108, 113, 116, 117, 119, 155, 157, 158 землище на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, бивше землище на с. Балабанчево, община Сунгурларе.

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе