Обяви

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„ПУП –ПЗ на поземлен имот №007006 за изграждане на стопанска постройка , местност „Токат“, землище с.Манолич, община Сунгурларе, област Бургас“

с инвеститор : Орлин Димитров Кацаров

Местоположение на инвестиционното предложение:
ПИ №007006 за изграждане на стопанска постройка , местност „Токат“, землище с.Манолич, община Сунгурларе

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

Инж. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе