Обяви

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Дирекция социално подпомагане Карнобат/ИРМ Сунгурларе
Ви Уведомява, че:
С Постановление на МС №305/19.12.2017Г. , обнародвано в държавен вестник №102/22.12.2017г. е определен нов месечен размер на ГМД/гарантиран минимален доход / -75.00 лв. , считано от 01.01.2018г.
В тази връзка , считано от 01.01.2018г. месечната добавка за социална интеграция се променя както следва:
- по чл.25 от ППЗИХУ за транспортни услуги от 9.75лв на 11.25 лв.
- по чл.26 от ППЗИХУ за ползване на информационни и телекомуникационни услуги от 13.00 лв. на 15.00 лв.
- по чл.27 от ППЗИХУ – за обучение от 13.00 лв. на 15.00 лв.
- по чл.28 от ППЗИХУ –при извършено балнеолечение и /или рехабилитационни услуги – от 195,00 на 225,00 лв.
- по чл.29 от ППЗИХУ – диетично хранене и лекарствени продукти- от 9,75 ,00 лв. на 11.25 лв.
- по чл.30 от ППЗИХУ – за достъпна информация – от 9,75 ,00лв. на 11.25,лв
По отношение добавката за диетично хранене и лекарствени продукти от 01.01.2018г. отпада изискването за представяне удостоверение от личен лекар т. е. всички лица със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност имат право на нея. В случай на направено предложение за отпускането на добавката в действащата социална оценка от Консултативната комисия при ДСП е необходимо правоимащото лице да подаде заявление за получаване на добавката в Дирекция Социално подпомагане.

Дирекция социално подпомагане - Карнобат
Телефон за справка и контакти за общ. Карнобат-0559/2-48-26
Гр. Карнобат ул. „Ст. Чамурова „№51Б
Телефон за справка и контакти за общ. Сунгурларе-05571/50-65
Гр. Сунгурларе ул. „Георги Димитров „№ 2